This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.

Bạn nhận được thông báo này bởi vì:

Vui lòng truy cập trung tâm khách hàng của STV để giải quyết vấn đề!

http://khachhang.stv.vn